ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  знаходиться у комунальній власності.

1.2. Повна назва: заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Скорочена назва: ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5.

1.3. Юридична адреса закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області: 85200, Донецька область, місто  Торецьк,  провулок ІІІ Травневий, будинок 54.

1.4. Попередня назва закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5 Торецької міської ради Донецької області.

1.5. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є юридичною особою, має рахунок в Управлінні Державної казначейської служби у м.Торецьку Донецької області, штамп, печатку, код ЄДРПОУ.

1.6. Засновником закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  є Торецька міська рада. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 на час дії військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області підпорядковується військово-цивільній адміністрації міста Торецьк Донецької області та її керівнику, яка через міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк  Донецької області (далі міськуо):

- відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності початкової та базової середньої освіти; - планує та забезпечує розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти;

- самостійно планує та забезпечує розвиток мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування;

- має право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх;

- закріплює за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

- забезпечує   доступність    середньої    освіти   для    всіх   громадян,  які   проживають  на відповідній території;

- забезпечує    та   фінансує   підвезення   учнів   і  педагогічних   працівників   до  закладів початкової    та   базової   середньої   освіти   і  у  зворотному  напрямку  (у  разі  потреби - транспортними    засобами,  пристосованим  для  перевезення  осіб,  які  пересуваються  на кріслах колісних);

- веде облік  дітей   дошкільного та  шкільного  віку  у  порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

- оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість    товарів,  робіт, послуг,  спрямованих на  потреби  кожного  із  заснованих  ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;

- забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;

- здійснює інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

1.7. Головною метою ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 є:

-  виховання громадянина України;

- формування особистості  здобувача освіти,   розвиток   його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог   Державного  стандарту  загальної  середньої освіти,  підготовка  здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України,  прав і свобод людини і громадянина, почуття  власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права  здобувачів освіти  на  вільне  формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,  державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян  як  найвищої соціальної  цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,  збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти.

1.9. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на час дії військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – розпорядженнями керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, власним Статутом.

1.10. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5   здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Створення, реорганізація та ліквідація ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 здійснюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Освітній процес у ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 здійснюється відповідно до навчального плану,складеного на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.                       У навчальному плані з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

2.2. Навчальний план ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 затверджуються керівником закладу та погоджується міськуо.

2.3. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.6. Класи у ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 формуються за погодженням з міськуо згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством,  з урахуванням наявності  приміщень, що   відповідають  санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення освітнього процесу,  та відповідно до  кількості  поданих заяв про зарахування до закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5

 2.7. З урахуванням потреб населення та місцевих умов ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  приймає рішення про створення груп продовженого дня.

2.8. Освітній процес ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.9. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв  заклад за погодженням з міськуо створює умови для навчання за екстернатною формою.

2.10. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 приймає рішення про створення у своєму складі класів з поглибленим вивченням окремих предметів, класів з дистанційною формою навчання,  спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з міськуо.

2.11. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 організує профільну середню освіту  за одним або кількома профілями.

2.12. Індивідуальна та екстернатна форми здобуття освіти  у  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  організовуються відповідно до положень, затверджених МОН.

2.13.Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5   здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

2.14. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, а на час дії військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області, закріплюють за ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  відповідну територію  обслуговування і до початку  навчального року обліковують здобувачів освіти, які мають їх відвідувати.

2.15. Зарахування здобувачів освіти  до всіх класів ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5   проводиться наказом керівника, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

2.16.  Керівник ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 зобов’язаний вжити заходи щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.17. Зарахування  здобувачів освіти  до закладів загальної середньої освіти здійснюється, як правило, з 6 років.

2.18. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України.

2.19. Переведення здобувачів освіти ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.20. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

 2.21. Навчальний рік у ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 починається у День знань-1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.22. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

         Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

2.23. Тривалість канікул у ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

2.24. Тривалість уроків ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 становить: у перших класах -35 хвилин, для здобувачів освіти І ступеня - 40 хвилин, для здобувачів ІІ, ІІІ ступенів - 45 хвилин.

2.25.  Для здобувачів освіти ІІ ступеня допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. Для здобувачів освіти ІІІ ступеня допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.26. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування здобувачів освіти, але не менше 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

2.27.  Розклад  уроків складається відповідно до навчального плану ЗЗСО І-ІІ ступенів     № 5 з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5.  

2.28. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.29. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом закладу  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.30. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти 1-х класів не задаються.

2.31. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  ЗЗСО І-ІІ ступенів     № 5 визначаються МОН.

2.32. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати освітньої діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

2.33. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок здобувачів освіти. За рішенням педагогічної ради  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок здобувачів освіти другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

2.34. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за погодженням з міськуо. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

2.35. Навчання у випускних класах  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

У окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

2.36. За результатами навчання здобувачів освіти  видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.37. Здобувачам освіти ІІ ступеня після закінчення  видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, закладу професійно-технічної освіти, закладу вищої освіти.

2.38. Здобувачам освіти ІІІ ступеня видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2.39. Випускникам  ІІ, ІІІ ступенів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання за екстернатною формою.

2.40. За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів ІІ, III ступенів - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження здобувачів освіти за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу ЗЗСО І-ІІ ступенів    № 5  можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

2.41. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється міськуо.

2.42. Виховання здобувачів освіти у ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 здійснюється під час проведення уроків, у процесі позанавчальної та позашкільної роботи.

2.43. Цілі освітнього процесу в ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.44. У закладі  загальної  середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2   забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення здобувачів освіти ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

2.45. Дисципліна в  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5    дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу освіти.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками  освітнього процесу  в  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  є:

- здобувачі освіти;

- керівник;

- педагогічні працівники;

- психолог, бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус здобувачів освіти як учасників освітнього процесу в ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5.

3.3. Здобувач освіти -  особа, яка здобуває освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти в ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5.

3.4. Здобувачі освіти ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 мають гарантоване державою право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм - насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.5.  Здобувачі освіти ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Здобувачі освіти ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.9. До педагогічної діяльності у ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників закладу здійснюється керівником ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  за погодженням з міськуо.

           Призначення, звільнення інших працівників ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.11. Розподіл педагогічного навантаження в ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  затверджується його керівником за погодженням з міськуо.

Педагогічне навантаження вчителя ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

3.12. Керівник ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5.

3.13 Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

3.14. Педагогічні працівники ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

3.15. Педагогічні працівники ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

- відстрочку від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю, якщо педагогічний працівник- призовник має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи є ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5.

3.16. Педагогічні працівники ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов'язки.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.18. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5.

3.19. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.21.Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені  відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

             

 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

4.1. Керівництво закладом освіти  здійснює його директор. Директором може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

4.2. Директор ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 призначається на посаду та звільняється з посаду керівником міськуо за погодженням з міським головою, а на час дії військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – керівником військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області. Призначення директора здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Порядку призначення на посаду керівників, шляхом укладання контракту.

4.3.Директор ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль  за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок здобувачів освіти;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі  здобувачів освіти у  позанавчальній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;

- розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників       підприємств,   установ,   організацій   до освітнього процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію  права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-вживає заходів до запобігання вживанню здобувачами освіти алкоголю, наркотиків;
-контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;
- видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

4.4.Директор ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 є головою педагогічної ради  -  постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4.5.Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.6. Педагогічна рада:

- планує роботу закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

4.7. Вищим колегіальним органом  громадського  самоврядування ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  є загальні збори (конференція) колективу ЗЗСО   І-ІІ  ступенів  № 5,  що   скликаються  не менш як один раз на рік.
     Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  і  колективним договором.
     Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва ЗЗСО   І-ІІ  ступенів   № 5,  розглядають  питання  освітньої,  методичної,  економічної   і фінансово-господарської діяльності ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5. 

4.8. У ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 за  рішенням  загальних  зборів  (конференції) можуть   створюватися   і  діяти  рада  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5,  діяльність  якої регулюється його Статутом,  а також піклувальна  рада,  комітет здобувачів освіти,  батьківський  комітет,  методичні  об'єднання,  комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

            До складу ради ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 обираються представники  педагогічного колективу,  здобувачів освіти   школи  II-III ступеня,  батьків і громадськості.

            Члени піклувальної  ради ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 обираються на загальних зборах (конференціях).  Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади,  підприємств,  установ, організацій, ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 та окремих громадян.

            Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел  фінансування закладу,  поліпшення  умов  для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1.Матеріально-технічна база ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі міського управління освіти.

5.2. Майно, закріплене за ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5, належить  закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

5.3. Фінансування  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом, а на час дії військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області відповідно до законодавства.

5.4. Фінансово-господарська  діяльність  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про  освіту»,  «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

5.5. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 здійснює свою діяльність на підставі кошторису – основного планового фінансового документу, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (згідно з п.30 ст.2 Бюджетного кодексу України).

5.6. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 є неприбутковою бюджетною установою та відповідає таким вимогам:

-утворений  та  зареєстрований  у  порядку,  визначеному  законом,  що регулює діяльність

відповідної неприбуткової установи;

-забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

-передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення діяльності юридичної особи (у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

-внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 5.7. Джерелами фінансування  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 є:

- кошти відповідного  бюджету у розмірі, передбаченому нормативами  фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному  Державним стандартом загальної середньої освіти;  кошти фізичних, юридичних осіб (для приватних закладів);

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації  продукції навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних  ділянок,  підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;  

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

 - інші джерела, не заборонені законодавством.

5.8. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 має право згідно із законодавством придбавати та орендувати  необхідне обладнання  та інші  матеріальні  ресурси, користуватися послугами підприємств,  установ,  організацій  та фізичних осіб,  фінансувати за рахунок власних коштів  заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

5.9. Доходи (прибутки)  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом (згідно з п.133.4.1, 133.4.2. ст.133 Податкового кодексу України).

5.10. Отримані у встановленому порядку ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 кошти у якості сплати за надані послуги, виконання роботи, гранти, подарунки і благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна, або іншої діяльності (власні надходження установи), належать до доходів бюджету і використовуються з метою, визначеною ст.13 Бюджетного кодексу України.

5.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  в ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5  визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади,  до  сфери  управління  яких  належать заклади.  За рішенням засновника  закладу або уповноваженого ним органу, а на час дії військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, бухгалтерський облік  здійснюється через централізовану бухгалтерію міськуо.

5.12. Звітність  про діяльність  ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 ведеться відповідно до законодавства.


VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

6.1. ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5   має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

6.2.  Педагогічні  працівники,  здобувачі   освіти  ЗЗСО  І-ІІ  ступенів №  5   можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

 

 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Державний нагляд ( контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

 

 

 

 

Начальник міського управління освіти                                                          В.М.Орешкін

 

 

 

Результати моніторингу якості освіти

рівні навчання:

 

 

початковий

середній

достатній

високий

середній бал

1 клас

-

-

-

-

-

2 клас

-

9

9

1

7,2

3 клас

-

15

7

2

6,9

4 клас

-

20

7

2

6,5

1-4 класи

 

44

23

5

6,9

5 клас

-

8

6

-

7,4

6 клас

-

13

4

1

6,7

7 клас

-

12

1

2

7

8 клас

 

6

5

-

6,8

9 клас

-

5

10

2

7,2

5-9 клас

-

44

26

5

7

Всього

-

88

49

10

7

 

Закріплена

території обслуговування за ЗЗСО І-ІІ ст.№ 5 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 5

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

           Вулиці м.Торецька: Коксова, Полтавська, Гужви, Чубенко, Визволителів Донбасу, Хижняка, Різдвяна, Григорія Сковороди, Нестеренка, Леваневського, Радченко, Історична (будинки з 134 до кінця), Волгоградська, Калузька, Шевченко, Гірничорятувальна, Заводська, Володіна, Хімічна, Воронезька, Щербинівська, Севастопольська, Казанська, Одеська, Трудова, Красноярська, Московська, Левицького, Декабристів, Київська, Миру, Тімірязєва, Каштанова, Зелена, Залізнична, Студентська, Квіткова, Запорізька, Короленко, Молодіжна, Фестивальна, Братська, Айвазовського, Краснодарська, Мурманська, Яблочкіна,  Наборського, Керамічна, Чернявського, Пилипенка, Свободи, Радченко, Волинська, Ярославська, Кожедуба, Миколаївська, Молодої Гвардії, Драгомизького.

            Провулки м.Торецька: Дорожній, 2-й Горний, 3-й Горний, 1-й, 2-й, 3-й Травневий, Івановський, Коксовий, Кутузова, Таврійський, Запорізький, Житомирський, Залізничий, Кубанський.

 

 

Звіт керівника ЗЗСО І-ІІ ст. № 5 за 2018-2019 н.р.

 1. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
 2. Форма власності: комунальна
 3. Адреса: Донецька область, місто Торецьк, пров. ІІІ Травневий, буд. 54
 4. Мова виховання та навчання – українська
 5. Кількість класів за проектом – 9
 6. Кількість учнів протягом навчального року – 173
 7. Режим роботи ЗЗСО – 1 зміна ( 7.00-17.00)

 Матеріально-технічна база навчального закладу

Приміщення школи введено в експлуатацію 1954 року. Функціонують 9 класних кімнат, 2 комп’ютерних кабінети, спортивний зал (пристосоване приміщення), медичний кабінет, бібліотека, їдальня. Класні кімнати та навчальні кабінети забезпечені необхідними меблями для комфортного навчання та виховання учнів. Приміщення школи відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Комп’ютерні кабінети обладнані сучасними комп’ютерами, один з них – мультимедійним комплексом. Кабінет української мови обладнаний комп’ютерною технікою: ноутбуком, мультимедійним проектором, МФО, скан-камерою, акустичною системою, 14 планшетами для учнів. Учні мають доступ до мережі Інтернет.

         Опалення школи здійснюється шкільною котельнею, яка повною мірою забезпечена вугіллям та обслуговуючим персоналом, для якого міським управлінням освіти організоване навчання.

На пришкільній території розташований спортивний майданчик. Всі споруди та обладнання на ньому щорічно обстежується шкільною комісією, про що складається відповідний акт.

      Кадрове забезпечення

За штатним розписом у школі 20 штатних одиниць педагогічних працівників. Фактично протягом навчального року вакансій не було. Всі посади були зайняті. Постійне місце роботи мали 19 вчителів, 1 працював за договором на навчальний рік.

 • Вчителі початкових класів – 4
 • Вчителі української мови та літератури – 3
 • Вчитель російської мови та зарубіжної літератури -1
 • Вчитель математики – 1
 • Вчитель фізики та інформатики - 1
 • Вчитель історії та географії - 1
 • Вчитель хімії та біології - 1
 • Вчителі англійської мови – 2
 • Вчитель мистецтва – 1
 • Вчитель музики – 1
 • Вчитель технологій – 1
 • Вчитель фізичної культури – 1
 • Вихователь групи подовженого дня – 1
 • Бібліотекар - 1
 • Практичний психолог – 1
 • Соціальний педагог - 1
 • Заступник директора з НВР – 1

ЗЗСО повністю забезпечений технічними працівниками:

 • Завгосп – 1
 • Секретар - 1
 • Медична сестра - 1
 • Прибиральниці приміщень школи – 3
 • Гардеробник – 1
 • Двірник – 1 (0.5 ст.)
 • Робітник з обслуговування приміщення – 1
 • Сторож - 1
 • Кочегари котельні – 4 (в опалювальний сезон)

З педагогічного колективу школи 2 вчителя мають середню спеціальну освіту, всі інші – повну вищу освіту.

Якісний склад педпрацівників:

 • Звання «старший учитель» - 3
 • Вища категорія – 3
 • І категорія – 3
 • ІІ категорія – 7
 • Спеціалісти – 7

Стаж роботи вчителів:

 • До 3 років – 2
 • 3-5 років – 1
 • 6-10 років – 7
 • 11-20 років – 3
 • Понад 30 років – 7

Протягом навчального року 6 педагогів (вчителі історії, англійської мови, трудового навчання, зарубіжної літератури,початкових класів ) пройшли курси підвищення кваліфікації.

Успішно атестувалися у 2018-2019 навчальному році Саєнко Т.О. (директор, учитель початкових класів та української мови) – вища категорія, звання «старший учитель», Наталенко В.В.(заступник директора з НВР, учитель української мови) – І категорія, Волобуєва А.М.(практичний психолог, учитель англійської мови) – ІІ категорія, Руденко Є.Б.(бібліотекар) – спеціаліст.

Керівник ЗЗСО І-ІІ ступенів № 5 – Саєнко Тетяна Олександрівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 37 років, стаж роботи на посаді 11 років.

Заступник директора - Наталенко Вікторія Володимирівна, стаж педагогічної роботи - 9, освіта вища, стаж роботи на посаді 3 роки.

 

 

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

Основні напрямки роботи шкільної медсестри – профілактична та оздоровча робота з метою зміцнення здоров'я  дітей, зниження захворюваності:

- надання долікарської допомоги;

- обстеження учнів протягом всього навчального року на  виявлення хронічних захворювань;

- контроль за диспансерною групою та їх оздоровлення;

- організація якості та здорового харчування;

- здійснення контролю за проходженням працівниками школи медичних оглядів;

- медичний контроль за проведенням уроків  фізичного виховання в школі;

- попередження травматизму;

- за графіком своєчасний огляд учнів на ентеробіоз, педикульоз та коросту.

Протягом року школа співпрацює з лікарями ОПСМ ( дитяча поліклініка), з міською стоматологічною поліклінікою, зі шкільним та епідеміологічним відділом Торецької міської філії державної установи « Донецьким обласним лабораторним центром  Міністерства   охорони здоров'я України» та іх лабораторією. Також з нами співпрацює Центр здоров'я та шкірний венеричний диспансер.

 Медичні огляди не тільки учнів та працівників школи проводяться регулярно кожного року. Особливу увагу приділено дітям зі статусом ( сироти, малозабезпечені, матері – одиначки, багатодітні). Діти з цих сімей проходять медогляд два рази на рік.

Система роботи щодо зміцнення організму учнів працює протягом навчального року та літніх канікул. Організовуються не тільки огляди дітей, в школі працює агітбригада, яка пропагує здоровий спосіб життя.  Багато дітей беруть участь не тільки у шкільних, а і в міських спортивних змаганнях. Проводяться позакласні  бесіди з метою виховання здорового способу життя. Діти зі статусом відвідують оздоровчі табори не тільки під час літніх канікул, а і протягом року. Також учні відвідують міські спортивні секції. Під час проведення уроків проводяться  фізкультхвилинки з метою профілактики сколіозу та інших порушень постави, втоми очей, розминка верхніх кінцівок.

Оздоровчо – профілактична робота проводиться постійно – це є і лекції,бесіди класних керівників, шкільної медсестри, вчителя фізичної культури., перегляд відеороликів за даною тематикою, ігрова діяльність учнів. Також лекція від працівників  медичних закладів. Проводяться тестування серед учнів про застосування здорового стану життя,особиста гігієна школяра та інші. Оформлення медичних стендів. Конкурси малюнків на медичну тематику. У 2018-2019 навчальному році до розпорядку дня введені танцювальні перерви, що розвивають рухливу активність дітей, естетичний смак.

Постійно проводиться робота з пропаганди здорового способу життя, з працівниками медичних закладів:

- « Захисти себе від СНІД». «Венеричні захворювання»

- « Здоровий спосіб життя! Шкідливі звички»

- «Профілактика травматизму»

- «Здорове харчування»

- « Особиста гігієна школяра»

- «Хвороби брудних рук. Профілактика ентеробіозу»

- «Профілактика педикульозу та корости» та інші.

 Організація харчування учнів у навчальному закладі

Постачала продукти харчування для шкільної їдальні ПП Щербина В.Л. . Харчоблок ЗЗСО № 5 забезпечений електричною плитою, електросковородою, двокамерним холодильником. Все обладнання у робочому стані. Харчоблок забезпечений кадрами: кухар та кухонний працівник. Протягом навчального дня учні отримували сніданок та обід. Діти пільгових категорій (сироти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, діти з малозабезпечених сімей на підставі довідок УПСЗН, діти учасників АТО) отримують безкоштовне харчування, інші учні харчуються за рахунок батьківських коштів. Всі учні школи мають можливість придбати буфетну продукцію.

 Навчально-виховна робота у навчальному закладі

Удосконалення якості навчання і виховання в навчальному закладі напряму залежить від рівня підготовки педагогів. Незаперечно, що цей рівень повинен постійно зростати, і це досягається за допомогою різноманітних курсів підвищення кваліфікації, семінарів і конференцій, тренінгів, онлайн-курсів, педрад. Педагогічна професія потребує постійного самовдосконалення, творчого підходу до своєї діяльності. З цією метою у закладі проводятся засідання педагогічної ради, наради при директорові, семінари-практикуми, анкетування, інструктажі та багато іншого.  

Задля якісного забезпечення становлення молодого педагога, з вчителями (які мають стаж роботи до 3х років) проводяться  інструктивно-методичні консультації, майстер-класи, індивідуальні консультації, відкриті уроки з подальшим детальним аналізом, даються рекомендації щодо новинок методичної літератури та ін . Пріоритетним є адаптація до умов шкільного життя та набуття професійної педагогічної майстерності. Кожному молодому спеціалісту назначається наставник, який упродовж року допомагає поглибити психолого-педагогічні знання, методологію  навчання, ознайомлює з  директивними документами, нормативними та інструктивно-методичними матеріалами МОН України. Також проводяться засідання «Школи молодого вчителя», які сприяють підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, полегшують роботу молодого вчителя.

Методична робота в 2018-2019 навч.році спрямовувалася на вдосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження моніторингу якості освітніх процесів, використання інноваційних педтехнологій, розширення полікультурних та комунікативних компетентностей у навчально-виховній роботі.

Важливим завданням педагогічного колективу школи залишається контроль і стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня навчальних досягнень та навичок системи діяльності педколективу щодо формування самоосвітньої компетентності учнів як одного з основних чинників підвищення якості освіти, використання елементів дистанційної освіти задля підвищення власної самооцінки.

Упродовж 2018-2019 н.р. педагогічним колективом школи :

 • створювалися умови для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів;
 • залучалися учні до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсах, турнірах, Інтернет-конкурсах;
 • проводилася робота щодо підвищення в учнів інтересу до  наукового пошуку, дослідницької роботи;
 • поширювався передовий педагогічний досвід вчителів у роботі з обдарованими дітьми;
 • активізувалася  співпраця школи   та позашкільних  закладів;
 • розширювалося  методичне   наповнення  навчально-виховної та позашкільної роботи з обдарованими дітьми для педагогів, психологічної служби та батьків.

Важливим завданням педагогічного колективу школи залишається контроль і стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня навчальних досягнень та навичок системи діяльності педколективу щодо формування самоосвітньої компетентності учнів як одного з основних чинників підвищення якості освіти, використання елементів дистанційної освіти задля підвищення власної самооцінки.

 Пріорітетним напрямком у виховній роботі є національно-патріотичне виховання здобувачів освіти. Багато уваги приділяється вихованню толерантності, емпатії та гуманізму. З метою створення творчої атмосфери, розкриття творчого потенціалу учнів і працівників закладу кілька років тому було створено аматорський театр, який результати своєї роботи презентує не тільки у школі, а й дарує виступи працівникам промислових підприємств та військовослужбовцям.

 Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі

 Педагогічний колектив ЗЗСО № 5 тісно співпрацює з батьками. Школа протягом 9 років працює за принципом «Школа – родина». Робота з батьками не обмежується тільки проведенням батьківських зборів. Батьки є активними учасниками та організаторами шкільних свят, традиційним стало свято День довкілля, під час якого учні разом із батьками наводять порядок на пришкільній території, висаджують рослини. Значної уваги педагогічний колектив школи приділяє роботі з батьками ромської національної меншини: проведення батьківських зборів, консультацій, підготовка та проведення щорічних фестивалів до Дня ромів. У 2018-2019 навчальному році танцювальний колектив «Ромале» став переможцем міських танцювальних конкурсів та посів І місце в обласному конкурсі. Батьківська громадськість залучається до планування роботи школи.  Члени батьківських комітетів беруть участь у роботі шкільної ради профілактики. Активно працює в школі піклувальна рада. На засіданнях піклувальної ради визначаються потреби школи та намічаються шляхи задовільнення цих потреб.

Протягом року школа співпрацювала з кількома громадськими організаціями. Кілька років триває робота з ГО «Сумнакуно петало» («Золота підкова»). Чеська організація «Людина в біді», ГО «Арчіа Нова», Польська Гуманітарна Акція проводили психологічні тренінги з педагогами та учнями. ГО «Адра» забезпечила школу електричним водонагрівачем.  Завдяки співпраці з громадськими організаціями та завдяки спонсорам школа отримала штори для вестибюлю ІІ поверху, завісу для проведення концертів та вистав шкільного театру, був декорований вестибюль ІІ поверху, проведений косметичний ремонт приміщень школи,

 

 Загалом за 2018-2019 навчальний рік  школа поповнила матеріальну базу за рахунок спонсорських коштів на суму 19000 грн.

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник міського управління освіти                                   Директор закладу загальної

військово-цивільної адміністрації                                             середньої освіти І-ІІ ступенів № 5

міста Торецьк Донецької області                                               військово-цивільної адміністрації                                                     

_________________В.М.Орешкін                                              міста Торецьк Донецької області                                      

                                                                                                                   _____________ Т.О.Саєнко

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 5 ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

                                    СХВАЛЕНО
                                                                на засіданні педагогічної ради
                                                                       закладу загальної середньої освіти
                                          І-ІІ ступенів № 5
                                                                     військово-цивільної адміністрації

                                                                   міста Торецьк Донецької області

                                                                    (протокол від 30.08.2018 р. № 1)
                                                        Голова педагогічної ради,
                           директор
                                                           _____________ Саєнко Т.О.

 

 

 

 

 

                                

                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітня програма на 2018-2019 навчальний рік щодо організації навчального процесу у закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 5 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  складений з урахуванням наявності 9 класів з орієнтовною кількістю учнів 167 здобувачів освіти.

         Освітня програма на 2018-2019 навчальний рік враховує основні вимоги Законів України „ Про загальну середню освіту”, „Про освіту” розроблений на основі Типових освітніх програм затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407, № 405 від 20.04.2018 р., № 268 від 21.03.2018 р.

            

 - І ступінь:

1 клас: Типова освітня програма затверджена Колегією Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018 р. та наказом Міністерства освіти і науки України № 268 від 21.03.2018 р.

2-4 класи - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». (таблиця 2)

 Освітня програма початкової освіти  окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

 Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік:

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

ІІ ступінь:

 5-9 класи –         Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 12)

 

         Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією  освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані ІІ ступеня

Освітня програма зорієнтована на роботу школи з 5-денним навчальним тижнем.

         Гранично допустиме навчальне навантаження учнів, а також загальна кількість годин не перевищує меж, встановлених Типовими освітніми програмами.

         Години з фізичної культури освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

         Повноцінність загальної середньої освіти, виконання проекту програми

«Рівний доступ до якісної освіти», забезпечується реалізацією як ін- варіативної, так і варіативної складової частин навчального плану.

         Інваріативна частина, сформована на державному рівні, використовується без змін.

         У варіативній складовій плану передбачені додаткові години на предмети інваріативної частини, курси за вибором та факультативи.

        

         Навчальні плани для 5-9 класів складено відповідно до програми впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

 

         В організації навчального процесу в 2018-2019 навч. році використано

можливі основні шляхи поліпшення якості освіти.

         Для розвитку здібностей здобувачів освіти, індивідуалізації їх навчання з урахуван-

ням інтересів, нахилів впроваджуються факультативні заняття та курси (за вибором учнів):

          5  клас:  курс за вибором «Народознавство»                     - 0.5 год.

                         факультатив « Сумнакуно петало»                      - 0.5 год.

         6 клас:   курс за вибором «Народознавство»                     - 0.5 год.

                         факультатив «Сумнакуно петало »                      - 0.5 год.

 

         7  клас:  курс за вибором «Народознавство»                 -0.5год.                        .

 

         8  клас:    факультатив «Практичне право»                      - 0.5 год.

         З метою забезпечення умов для якісного оволодіння здобувачами освіти іноземною мовою наказом Міністерства було збільшено кількість годин на її вивчення за рахунок варіативної складової Типових навчальних планів (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2015 № 1/9-386 « Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»). За рахунок варіативної складової заплановано додаткові години  на вивчення окремих предметів:

         2 клас         музика                 - 0,5 год.

         3 клас         музика                 - 0,5 год.

         4 клас:        музика                 - 0.5 год.

         

        

         6 клас:        англ.мова           - 1 год.

         7 клас:        укр.мова             - 0.5 год.

                            англ.мова            - 1 год                

        8 клас:       англ.мова              - 1 год.

        9 клас:       англ.мова              - 1 год.

   Наповнюваність груп для факультативних занять та курсів за вибором -

не менше 8 здобувачів освіти.

Змістовне наповнення предмета «Фізична культура» сформоване відповідно до статево-вікових особливостей здобувачів освіти, матеріально-технічної бази навчального закладу , кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі будуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й хореографія – 0.5 годин у 2-9

                                    

                                   СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

         Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»  структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

 

2018-2019 навчальний рік відповідно до ст. 16 Закону України “Про загальну середню освіту”  розпочинається  святом - День Знань   і закінчується не пізніше 1 липня.

        

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

         - І семестр - з 03вересня 2017 р. по 28 грудня 2017 р.

         - ІІ семестр – з 14 січня 2018 р. по 24 травня 2018 р.

         Як передбачено ст.34 Закону України  «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової  та основної школи .

         Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти  у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, здобувачі освіти 4 та 9 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

         Вручення документів про освіту для випускників 9 класу – після складання Державної підсумкової атестації.

         Впродовж  навчального року для здобувачів освіти проводяться канікули орієнтовно:

         - осінні:     з 22 жовтня 2018 р. по 31 жовтня 2018 р.

         - зимові:    з 29 грудня 2018 р. по 13 січня 2019 р.

         - весняні:   з 01 квітня 2019 р. по 07 квітня 2019 р.

          - літні:        з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2019 р.

       З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Навчальну практику та навчальні екскурсії  провести  протягом 2018-2019 навчального року.

         Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організується відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008р. № 1/9-61.

         Навчальні заняття завершуються 24 травня 2019 року проведенням свята «Останній дзвінок».

         Система навчання:       класно-урочна.

         Школа працює в І зміну.

         Початок занять о 8.00 годині.

            Тривалість уроків у 1-му класі – 35 хв., 2-3 класах – 40 хв., 5-9 класах –

45 хвилин.

         Режимом роботи передбачені перерви:

         1       – 10 хвилин

         ІІ       - 20 хвилин

         ІІІ      - 20 хвилин

         ІV     - 10 хвилин

         V       - 10 хвилин

         VІ     - 10 хвилин

 

Клас

Тривалість уроків

1

2

3

4

5

6

7

1

8.00-8.35

8.55-9.30

10.00-10.35

11.05-11.40

12.00-12.35

 

 

2

8.00-8.40

8.55-9.35

10.00-10.40

11.05-11.45

12.00-12.40

 

 

3

8.00-8.40

8.55-9.35

10.00-10.40

11.05-11.45

12.00-12.40

 

 

4

8.00-8.40

8.55-9.35

10.00-10.40

11.05-11.45

12.00-12.40

 

 

5

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.05-11.50

12.00-12.45

12.55-13.40

13.50-14.35

6

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.05-11.50

12.00-12.45

12.55-13.40

13.50-14.35

7

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.05-11.50

12.00-12.45

12.55-13.40

13.50-14.35

8

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.05-11.50

12.00-12.45

12.55-13.40

13.50-14.35

9

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.05-11.50

12.00-12.45

12.55-13.40

13.50-14.35

 

                                        Навчальний план 1 клас ( НУШ)

Назва

освітньої галузі

 

 

 

Предмет

Кількість годин

на рік

Кількість

годин на

тиждень

 

 

Разом

1 кл.

 

 

Інваріантний складник

 

Мовно-літературна

Навчання грамоти

 

315

7

2

7

2

 

Іншомовна

Англійська мова

Математична

Математика

140

4

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

 

105

 

3

 

3

 

Технологічна

Дизайн і технології

 

35

 

1

 

1

 

Мистецька

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

70

1

 

 

        1

             1

 

              1

Фізкультурна

Фізична культура

105

3

3

Усього

 

770

22

22

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (Вакансія)

35

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

23

23

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

700 

20

20

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

805 

23

23 

           

                                          ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

№№

з/п

Основні

галузі

Навчальні

предмети

       Класи

 

2

3

4

1.

Мова і літер.

Українська мова

7

7

7

Англійська мова

2

2

2

Мова національної меншини

2

2

2

2.

Математика

Математика

4

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

3.

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

4.

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

0.5+0.5

 

0.5+0.5

 

0.5+0.5

Образотворче

мистецтво

0.5

0.5

0.5

5.

Технологія

Трудове навчання

1

1

1

 

 

Інформатика

1

1

1

6.

Здоров'я і

фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

7.

РАЗОМ:

 

21+3

 

22+3

 

22+3

 

8.

 

Додатковий час

на навч.предмети

факультативи,

інд.заняття та

консультації

1

1

1

9.

 

Гранично

допустиме

22

23

23

10.

Варіативна

складова

 

 

 

 

 

 

Вакансія інд.

 

0.5

0.5

0.5

11.

ВСЬОГО:

 

 

25

26

26

             

 

                  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (ІІ ст)

Основні

галузі

Навчальні

предмети

5

6

7

8

9

 

Мови і

літератур.

Укр. мова

3.5

 

3.5

2.5+0.5

2

2

 

Укр. література

2

 

2

2

2

2

 

Іноземна мова

(англ. мова)

3

2+1

2+1

2+1

2+1

 

Мова національної меншини

2

2

2

2

2

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

 

Суспільство-знавство

Історія України. (Вступ до історії)

1

 

 

 

 

 

 

Історія Укр.

 

 

 

1

 

1

 

1.5

 

1.5

 

Всесвітня історія.Історія України.(інтег.курс)

 

1

 

 

 

 

Всесвітня історія

 

 

1

1

1

 

Основи правознавства

 

 

 

 

 

1

 

Мистецтво

Муз.мистецтво

1

1

1

 

 

 

Образотв.мист.

1

1

1

 

 

 

 

Мистецтво

 

 

 

1

1

 

Математика

Математика

4

4

 

 

 

 

Алгебра

 

 

2

2

2

 

Геометрія

 

 

2

2

2

 

Природо-

знавство

Природознав.

2

 

 

 

 

 

Біологія

 

2

2

2

2

 

Географія

 

2

2

2

1.5

 

Фізика

 

 

2

2

3

 

 

Хімія

 

 

 

1.5

 

2

 

2

 

Технології

Труд.навчання

2

2

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

2

2

 

Здоров'я і фіз.

культура

Основи здор.

 

1

1

1

1

1

 

Фізична культ.

3

3

3

3

3

 

 

РАЗОМ:

25.5+3

27.5+3

29+3

29.5+3

31+3

 

 

Додатк. час

 

2.5

3.5

3

3.5

2

 

 Граничне навчальне навантаження

 

28

31

32

33

33

 

 

 ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА 

 

Навчальні

предмети

5

6

7

8

9

 

Курси за

вибором

Народознавство

0.5

0.5

0.5

 

 

 

Факультат.

курси

«Сумнакуно петало»»

0.5

0.5

 

 

 

 

 

Практичне

право

 

 

 

0.5

 

 

вакансії

Історія України математика

Укр..мова

Хімія

Ф-в «Мовне спілкування»

Ф-в «Захисти себе від ВІЛ»

1

 

0.5

 

 

0.5

1

 

 

0.5

 

0.5

 

 

 

1

 

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Всього(без урахування поділу класів на групи)

 

 

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

 

 

                                                                                УЗГОДЖЕНО:

 

                                                                            Заступник начальника міськуо

                                                                           _________Тинкован Н.О.

 

В даній книзі пронумеровано і прошнуровано 11 (одинадцять)

аркушів

 

Директор

ЗЗСО І-ІІ ст. № 5  

 

Т.О.Саєнко

В даній книзі пронумеровано і прошнуровано 11 (одинадцять)

аркушів

 

Директор

ЗЗСО І-ІІ ст. № 5  

 

Т.О.Саєнко

В даній книзі пронумеровано і прошнуровано 11 (одинадцять)

аркушів

 

Директор

ЗЗСО І-ІІ ст. № 5  

 

Т.О.Саєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Наказ про переведення здобувачів освіти ЗЗСО І-ІІ ст. № 5 військово-цивільної адміністрації Донецької області

       Згідно з протоколом ЗЗСО І-ІІ ст. № 5 військово-цивільної адміністрації Донецької області  № 12 від 24.05.2019р. та наказів № 30, № 31  від 24.05.2019 р. про перевод здобувачів освіти до наступних класів.

 Перевести:

 з 1класу до 2 класу

 1.Агеєва Богдана Олексійовича

2. Богданенка РенатаМиколайовича

3. Батурова АртураВолодимировича

4. Волошину ФатімуАдамівну

5. Громенка МиколуДмитровича

6. Гляденка Івана Юрійовича

7. Гончаренка Максима Дмитровича

8. Короля Єгора Миколайовича

9. Лавренову Марію Михайлівну

10.Мазничка Ляну Іванівну

11.Пацкальова Данила Володимировича

12. РукавицюДаміраРашидовича

13. Самсонову Анастасію Олександрівну

14. Груцину Олесю Сергіївну

15.Чорнобиль Ангеліну Сергіївну

16. ЧереповськогоДавіда Дмитровича

17.Череповську Ангеліну Русланівну

18. Ємельянову Катерину Василівну

19. ГляденкоМарію Прохорівну

20. Гарапа Артема Андрійовича

21. Степанову НаталіюАндріївну

22. БобухаНікіту Сергійовича

23. Кучеренка Рената Руслановича

24. Швороба Владислава Володимировича

25. Гордієнка Рената Олеговича

26. Гордієнко Саяну Олегівну

  з 2 класу до 3 класу

 1.Ашихміну Єву Русланівну

2. Білоуса Марка Віталійовича

3. Бортніченко Уляну Дмитрівну

4. Вербенко Діану Едуардівну

5. Вишнякову Саміру Григорівну

6. Гляденко Ілону Юріївну

7. Гордієнко Заріну Василівну

8. Мітракова Євгена Андрійовича

9. Панасенка Антона Олексійовича

10. Полунеця Віктора Івановича

11. Сорокіну Ларису Анатоліївну

12. Стальніченко Вікторію Андріївну

13. Солдатенко Катерину Сергіївну

14. Твердунову Софію Андріївну

15. Шеїна Микиту Євгенійовича

16. Хмельову Ніну Русланівну

17. Войткову Катерину Михайлівну

18. Коробкіна Іллю Олексійовича

19. Маракову Софію Олександрівну

з 3 класу до 4 класу

1. Агеєву Вікторію Олексіївну

2. Полунець Лію Іванівну

3. Богданова АрсеніяАліковича

4. Вишнякова Іллю Миколайовича

5. Гарбузова Гліба Олександровича

6. ГашимоваМезахираНиджатОгли

7. ГашимовуМирсаруНиджатКизи

8. Гончаренка Дениса Дмитровича

9. Довгого Богдана Валерійовича

10. Єфременко Валерію Ігорівну

11. Каптьолкіну Софію Вадимівну

12. Король ВалеріюВ’ячеславівну

13. Хмельову Людмилу Русланівну

14. Лугову Ірину Вікторівну

15. Наумочкіну ВікторіюВ’ячеславівну

16. Нестеренка Дмитра Миколайовича

17. Панченка Давида Івановича

18. Степанову Дар'ю Миколаївну

19. Швороба Олексія Володимировича

20. Гордієнко Діану Олегівну

21. Гордієнка Мира Олеговича

24. Шмідта Михайла Павловича

 з 4 класу до 5 класу

1. Барсеніну Дарину Іллінічну

2. Білоуса Михайла Віталійовича

3. Волошина Івана Адамовича

4. Волошина Тимура Олексійовича

5. Гордієнко Тетяну Василівну

6. ГусаковаНазіма Олександровича

7. Дейкало Олену Олександрівну

8. Короля Микиту Миколайовича

9. Донського Сергія Михайловича

10.Бобуха Дениса Сергійовича

11. Короля Артема В`ячеславовича

12. Крилова Микиту Григоровича

13. Кучеренка Олексія Івановича

14. Мазничку Івана Івановича

15. Малеванову Валерію Павлівну

16. Молочкова Олександра Руслановича

17. ПанченкаАраміса Івановича

18. Панченко Єву Іванівну

19. Панченко Саміру Артурівну

20. Підченка Кирила Сергійовича

21. Полунець Світлану Іванівну

22. Саєнко Марину Олексіївну

23. Трояна Олексія Вадимовича

24. Чевічалову Аріадну Вікторівну

25. Череповську Олександру Олександрівну

26. Череповського Івана Олександровича

27. Шмирьову Поліну Іванівну

28. Швороб Тамару Віталіївну

29. Хмельова Миколу Миколайовича

 з 5 класу до 6 класу

1. Громенко Олександру Олегівну

2. Фролова Ігоря Володимировича

3. Шеіна Микиту Ігоровича

4. Павлова Кирила Євгеновича

5. Панченка Германа Петровича

6. Панченко Руфіну Іванівну

7. Ропот Олександру Сергіївну

8. Рижкову Софію Олександрівну

9. Стратієнко Марію Михайлівну

10. Хмельову Зарєму Русланівну

11. Хмельову Лілію Русланівну

12. ЧереповськуЕльнару Артурівну

13.Коробкіну Марію Олексіївну

14. Полякова Максима Даниловича

 з 6 класу до 7 класу

1. БілоусаРаміра Руслановича

2. Громенко Ганну Олегівну

3. Войткову Тетяну Володимирівну

4. Дехтярьову Ганну Андріївну

5. Довгу Діану Валеріївну

6. Мещерякова Олександра Денисовича

7. Мороз Дар'ю Олександрівну

8. НагорнюкЕдверу Олегівну

9. Панченко Альону Іванівну

10. Панченка Миколу В`ячеславовича

11. Полунця Михайла Івановича

12. Сандуляка Станіслава Юрійовича

13. Сорокіну Анастасію Анатоліївну

14. Пивоварову Сніжану Валентинівну

15. ЧереповськуСабріну Артурівну

16. Череповського Давида Руслановича

17. Кузавкову Анастасію Миколаївну

18. Тертичного Дмитра Олександровича

 з 7 класу до 8 класу

1. Біолус Кармеліту Віталіївну

2. Панченко Мілану Артурівну

3. Шмідт Софію Едуардівну

4. Демяненка Артура Дмитровича

5. Згіблова Богдана Романовича

6. Криворучка Богдана Віталійовича

7. Ляпка Олександра Олександровича

8. Морозова Антона Валентиновича

9. Осипову Аліну Андріївну

10. Пивоварову Анастасію Валентинівну

11. Підченко Анастасію Сергіївну

12. Полежаєва Ігоря Олексійовича

13. Полунця Миколу Івановича

14. Вишнякову Римму Михайлівну

15. Черкасова ВладиславаОлекандровича

  

з 8 класу до 9 класу

1. Акбарову Айтач Рагіф Кизи

2. Байрак Анастасію Сергіївну

3. Вавриша Сергія Олеговича

4. Короля Богдана В`ячеславовича

5. Мазничку Василя Івановича

6. Цоцолашвілі Олександра Вікторовича

7. Нагорнюк Дарину Олегівну

8. Романенко Єлизавету Валеріївну

9.Романенка Микиту Валерійовича

10. Коробкіна Богдана Олексійовича

11. Панченко Гульту Артурівну